Ajándékozz Szélrózsa-élményt karácsonyra!

Ajándékozz Szélrózsa-élményt karácsonyra!

Idén Szélrózsa-élménnyel is meglephetitek családtagjaitokat, barátaitokat!
Ajándékozz Szélrózsa-élményt karácsonyra!
Idén Szélrózsa-élménnyel is meglephetitek családtagjaitokat, barátaitokat!

Elindult a Szélrózsa hetijegyakciója!

Idén a legnagyobb evangélikus ifjúsági esemény élményével is meglephetitek családtagjaitokat, barátaitokat vagy éppen az osztályotokba vagy ifjúsági csoportotokba járó fiatalokat – ráadásul most kedvezményes áron is hozzájuthattok a gyulai fesztiválbelépőhöz!

Az adventi early bird lehetőség keretében heti gyerek-, középiskolás- és felnőttjegyet tudtok kupon formájában vásárolni. A kedvezményes heti gyerekjegy (4–14 éves) 6.000 Ft, a középiskolás (14–18 éves) 9.000 Ft, a felnőtt (18 év felett) pedig 12.000 Ft.

A jegyárak 2022 tavaszától drágulnak majd, ezért ez egy vissza nem térő alkalom.

Ne feledjétek, hogy a kuponokat aktiválni kell majd a fesztivál regisztrációs rendszerében jövő tavasszal!

A megvásárolt ajándékot e-mailben küldjük el, de ha szeretnétek, nyomtatott formában is tudjuk postázni a 2021. december 19-ig leadott vásárlásokat, hogy már a csomagolással se kelljen törődnötök, hanem szép ajándékként egyből mehet a fa alá.

Bízunk benne, hogy igazi örömöt okoz majd az ajándék! Találkozzunk Gyulán, 2022. július 13. és 17. között!

Áldott karácsonyt kíván

a Szélrózsa Tízek

Bejelentették a következő Szélrózsa mottóját

Bejelentették a következő Szélrózsa mottóját

Kerti partira hívott mindenkit az evangélikus ifjúsági találkozó
Bejelentették a következő Szélrózsa mottóját
Kerti partira hívott mindenkit az evangélikus ifjúsági találkozó

Kö­zép­is­ko­lás és egye­te­mis­ta fi­a­ta­lok ta­lál­koz­tak szep­tem­ber 23-án az Evan­gé­li­kus Hit­tu­do­má­nyi Egye­tem kert­jé­ben, hogy a lelki, in­ter­ak­tív, meg­moz­ga­tó prog­ra­mo­kon és kon­cer­te­ken ke­resz­tül ki­csit át­él­hes­sék a nyári Szél­ró­zsa  evan­gé­li­kus if­jú­sá­gi ta­lál­ko­zók hangu­la­tát. A szer­ve­zők itt fed­ték fel a jövő nyári, Gyu­lá­ra ter­ve­zett fesz­ti­vál mot­tó­ját is.

A prog­ra­mot a bu­da­hegy­vi­dé­ki gyü­le­ke­zet ze­ne­ka­ra nyi­tot­ta, akik igazi Szél­ró­zsa-han­gu­la­tot te­rem­tet­tek. Rosta Iza­bel­la ná­das­di lel­kész áhí­ta­tá­ban az Isten dön­té­se­i­be ve­tett bi­za­lom fon­tos­sá­gá­ról be­szélt, és né­hány vál­lal­ko­zó­ked­vű részt­ve­vőt egy rövid közös játékra is meg­in­vi­tált.

A Meg­moz­ga­tó le­he­tő­sé­gek pi­a­cán az ér­dek­lő­dők ta­lál­koz­hat­tak töb­bek kö­zött az egye­tem hall­ga­tói ön­kor­mány­za­tá­val és meg­is­mer­ked­het­tek az egye­te­mi élet­tel. Al­kot­hat­tak is a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház Ara­rát Te­rem­tés­vé­del­mi Mun­ka­ágá­nak stand­ján, bön­gész­het­tek a Lu­ther Kiadó köny­vei kö­zött, de akár ki is pró­bál­hat­ták ma­gu­kat az Erős Vár FC já­té­ko­sai által biz­to­sí­tott ügyes­sé­gi já­té­kok­ban, az Evan­gé­li­kus Pe­da­gó­gi­ai In­té­zet mun­ka­tár­sai jó­vol­tá­ból pedig meg­tud­hat­ták azt is, hogy tud­nak-e annyit, mint pél­dá­ul egy ötö­di­kes. A Ma­gyar­or­szá­gi Ke­resz­tyén If­jú­sá­gi Egye­sü­let és a Ma­gyar Evan­gé­li­kus If­jú­sá­gi Szö­vet­ség ön­kén­te­sei is be­mu­tat­ták mun­ká­ju­kat, in­ter­ak­tív já­té­ko­kat kí­nál­va a je­len­lé­vők­nek.

Az össze­jö­ve­te­len je­len­tet­te be a Szél­ró­zsa-tízek a kö­vet­ke­ző evan­gé­li­kus if­jú­sá­gi ta­lál­ko­zó mot­tó­ját, amely­nek je­gyé­ben szer­ve­ződ­nek majd a fesz­ti­vál áhí­ta­tai, bib­lia­ta­nul­má­nyai, fó­rum­be­szél­ge­té­sei és egyéb prog­ram­jai. A 2022. jú­li­us 13–17. kö­zött Gyu­lá­ra ter­ve­zett Szél­ró­zsa hí­vó­mon­da­ta: „Kö­zöt­te­tek van”, amely Lk 17,20–21-re épül, ahol Jézus arról be­szél, hogy nem ki­szá­mít­ha­tó és lo­ka­li­zál­ha­tó, az ember szá­má­ra nem meg­ra­gad­ha­tó az Isten or­szá­gá­nak el­jö­ve­te­le, hanem ter­mé­sze­té­ben va­la­mi tel­je­sen más. Jézus azt mond­ja, hogy az Isten or­szá­ga kö­zöt­tünk van! A szer­ve­zők re­mé­lik, hogy ez az alap­gon­do­lat sokak fan­tá­zi­á­ját és lel­két meg­moz­gat­ja majd.

Az estét az őszi­es­re for­du­ló idő­já­rás el­le­né­re jó han­gu­la­tú, gyer­tya­fé­nyes közös va­cso­ra, majd a M.​Is.K.A. együt­tes kon­cert­je zárta.

Torta a Szélrózsának  – 25 éves az evangélikus ifjúsági találkozó

Torta a Szélrózsának – 25 éves az evangélikus ifjúsági találkozó

A jövőbe tekintés alkalma is volt a budahegyvidéki piknik
Torta a Szélrózsának  – 25 éves az evangélikus ifjúsági találkozó
A jövőbe tekintés alkalma is volt a budahegyvidéki piknik

Aho­gyan a nagy­ko­rú­vá vá­lá­sa­kor, úgy idén, a hu­szon­ötö­dik szü­le­tés­na­pon is sze­met gyö­nyör­köd­te­tő és az íz­le­lő­bim­bó­kat ké­nyez­te­tő tor­tá­val kö­szön­töt­ték a Szél­ró­zsát. Az év­for­du­lót ere­de­ti­leg Gyu­lán ün­ne­pel­ték volna, de a szer­ve­zők ta­vasszal a ko­ro­na­ví­rus-jár­vány miatt kény­te­le­nek vol­tak úgy dön­te­ni, hogy a ta­valy egy­szer már el­ha­lasz­tott ti­zen­har­ma­dik or­szá­gos evan­gé­li­kus if­jú­sá­gi ta­lál­ko­zó­ra még egy évet várni kell. A ju­bi­le­um­ról azon­ban min­den­kép­pen sze­ret­tek volna meg­em­lé­kez­ni. Méltó ke­re­tét egy pik­nik­ben ta­lál­ták meg.

Noha július 25-re a korábbi találkozók molinóival „lobogózták fel” a születésnapi pikniknek otthont adó budahegyvidéki evangélikus templom bejáratát, az alkalom mégsem kizárólag a múltba tekintésről és a nosztalgiáról szólt, sőt. A hálaadó istentisztelet igehirdetője, ifj. Cserháti Sándor a talentumokról szóló példázat (Mt 25,14–30) alapján tartott prédikációjában is azt hangsúlyozta, hogy a Szélrózsa nem az, ami eddig volt, hanem az, ami van, és ami lehet.

„Mindig nagy veszélyt rejt, hogy azt gondoljuk: ami fontos, az a múltunkban van. Szerintem ez nem így van; az akkor volt különleges, amikor megtörtént. A szent az élővel való találkozás alkalma – fogalmazott a szegedi lelkipásztor, a találkozók egyik legrégebbi szervezője. – Azért fontos ez a huszonöt év, mert lesz még Szélrózsa, mert tervezzük, mert ki akarunk menni a talentumunkkal, és engedni akarjuk, hogy történjen valami. Amire készülünk, nem olyan lesz, amilyenre megálmodjuk, de ez nem baj. Hagyjunk teret Isten Szentlelkének, hogy ő alakítsa.”

Az úrvacsorás istentisztelet liturgiáját Vincze Délia szegedi kollégiumi lelkész, Szélrózsa-munkaágvezető és Szidoly Roland pestszentlőrinci beosztott lelkész, Szélrózsa Tízek-tag végezte, lektorként Tízek-tagok és helyi gyülekezeti tagok működtek közre. Rajtuk kívül Ecsedi Zsuzsa kántor, valamint a hegyvidéki gyülekezet könnyűzenei zenekara szolgált még az alkalmon.

A büféebédet követően délután – természetesen a kötetlen, felszabadult együttlét mellett – ökokézműves-foglalkozás és szabadtéri játékok, illetve Lóci Játszik solo koncert várta az érdeklődőket.

A fórumbeszélgetésben pedig nemcsak a Szélrózsa, hanem általában az egyház jövője – következő huszonöt éve – került a középpontba. A résztvevők arra keresték a választ, hol a helyük a fiataloknak az egyházban. (A fórumbeszélgetésről összefoglalónk ebben a cikkben olvasható.)